رهگیری آمادست

زمان دریافت بسته به چه مواردی دقت کنیم؟

در هنگام تحویل بسته، متوجه شدم که بسته ام آسیب دیده است، چه کار کنم؟